Środowisko Naturalne

Nasz raport 2022

Naszą rolą jako firmy jest upewnienie się, że oferujemy produkty i usługi, których komponenty i procesy są przyjazne dla środowiska w całym

W Spradling® Group, poza upiększaniem przestrzeni i spełnianiem najwyższych wymagań, angażujemy się w przyszłość, pozytywnie wpływając na środowisko, ludzi i społeczności wokół nas.
 

Z tego powodu stworzyliśmy EcoSense®, markę, która reprezentuje nasze wysiłki na rzecz zminimalizowania naszego wpływu na środowisko poprzez zrównoważone innowacje produktowe i procesy produkcyjne, w naszych zakładach zarówno w Kostaryce jak i Kolumbii.

W celu zapewnienia minimalnego oddziaływania na środowisko, firma Spradling® podjęła kilka kroków mających na celu ekologiczną produkcję tkanin powlekanych. W ten sposób, zakłady produkcyjne w Kolumbii i Kostaryce zostały wyposażone w najnowsze technologie, które w skuteczny sposób korzystają z zasobów naturalnych i uniemożliwiają emisję niebezpiecznych produktów ubocznych do naszego otoczenia.

ENERGIA I EMISJE

Produkcja w zakładach znajdujących się na półkuli południowej polega w ogromnym stopniu na energii naturalnej. Podczas procesu produkcji stosuje się najczystszy dostępny sposób - przetwarzany olej termalny, który pozwala na skuteczny powrót czystego powietrza do środowiska naturalnego. Przed jego uwolnieniem, oczyszczane są wszystkie emisje i eliminuje się 99% jego zanieczyszczeń. System oleju termalnego w zamkniętym obiegu, którego okres przydatności osiąga prawie do 10 lat, posiada rygorystyczny proces eliminacji odpadów. Zubożałe zasoby wysyła się do zatwierdzonych przez rząd dostawców w, celu ich spalenia.

PRODUKCJA WOLNA OD EMISJI WĘGLA

Dzięki zakładowi produkcyjnemu w Kostaryce, staliśmy się firmą o neutralnej pod względem emisji węgla produkcji - wspieramy zaangażowanie Kostaryki pod tym niezmiernie ważnym dla ochrony naszej planety względem.

 

Weryfikacja została przeprowadzona przez uniwersytet The Earth Universrity, który poświadcza, że emisje CO2 do atmosfery kompensowane są naszymi plantacjami lasów, minimalizując oddziaływanie efektu cieplarnianego na ziemi.

 

Firma SPRADLING® będzie kontynuowała ochronę najbardziej zagrożonych obszarów na świecie, produkując nasze tkaniny powlekane w Kostaryce i kompensując jednocześnie produkcję dwutlenku węgla.

ODZYSKIWANIE CZYSTEJ WODY

SPRADLING® zdaje sobie sprawę, że woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych na ziemi i że powinna być ona traktowana w ten sposób. W żadnej z obu fabryk, ścieki nie są odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji publicznej. Zamiast tego, odprowadzane są one do zbiorników, gdzie poddaje się je analizie i neutralizuje się ich poziomy pH i kwasowości. Ponadto, rozpuszczalniki używane podczas procesów produkcyjnych destylowane są za pomocą systemu filtrów, co umożliwia ich ponowne użycie, uniemożliwiając jednocześnie dostanie się do strumienia wodnego.

PRZETWARZANIE I PONOWNE STOSOWANIE

Każdy etap w procesie produkcji ma na uwadze cały potencjał zasobów naturalnych. Biorąc pod uwagę, że zakłady znajdują się blisko lasów deszczowych Kostaryki i Kolumbii, SPRADLING® prowadzi dokładną kontrolę i spełnia wszelkie międzynarodowe normy dotyczące środowiska naturalnego, i zawsze przestrzega je we wszystkich ośrodkach produkcyjnych.

W PRODUKCJI

W zakładzie w Kolumbii, 85% odpadów jest ponownie używane w celu produkcji nowego minerału. Pozostałe 15% eliminuje się w odpowiedni sposób poprzez spalanie lub sprzedaje się osobom trzecim do użytku w innych procesach produkcyjnych. W przypadku spalania, zawsze uzyskiwane są odpowiednie certyfikaty, zgodnie z wymaganymi normami państwowymi. Mając na uwadze najwyższą troskę o środowisko naturalne, zakład w Kostaryce sprzedaje odpady, opakowania i papier (pojemniki, pudełka, wytwarzany papier) lokalnym społecznościom. To co pozostaje w rurach, zostaje wykorzystane do produkcji nowego materiału. Wszelkie dodatki, które udoskonalają elastyczność tkanin powlekanych firmy SPRADLING® są w pełni odzyskiwane i używane ponownie w procesie produkcji. 

RÓWNOWAGA

Długa trwałość użytkowa tkanin powlekanych zmniejsza potrzebę stałej wymiany. W ten sposób, gdy nadchodzi ten moment, istnieje możliwość przetworzenia jej na inne przydatne produkty. 100% przetwarzanego później produktu przeznacza się dla innych gałęzi przemysłu.

PODCZAS UŻYCIA

Zalecane produkty do czyszczenia i pielęgnacji wyglądu tkanin powlekanych ulegają biodegradacji w 100%. Trwałość użytkowa tkanin powlekanych jest znacznie dłuższa niż jakiegokolwiek materiału syntetycznego. Ich długa trwałość użytkowa ogranicza potrzebę przedwczesnej wymiany i pozbywania się, w ten sposób, zużytego materiału przez konsumenta. Oznacza to również mniejsze zapotrzebowanie na surowce mineralne przeznaczone na produkcję.

ZGODNOŚĆ Z REACH I RoHS DLA EUROPY

SPRADLING® zawsze przestrzega obowiązujące normy, gwarantując, że wszystkie jej produkty spełniają aktualnie obowiązujące standardy i są zgodne ze światowymi przepisami. W Europie, za pomocą swoich spółek Euro Spradling S.L.U. w Hiszpanii, Spradling GmbH w Niemczech i Spradling UK Ltd w Wielkiej Brytanii, firma SPRADLING® monitoruje i przestrzega rozporządzenia (WE) REACH nr 1907/2006, które idzie w parze ze zobowiązaniem promowania odpowiedzialnej produkcji, sprzedaży, i stosowania dostarczanych produktów. Wszystkie tkaniny powlekane sprzedane przez naszą firmę są klasyfikowane jako „Artykuł” w niniejszym rozporządzeniu.

 

Wszystkie substancje wchodzące w skład naszych tkanin powlekanych nie są uwalniane w normalnych warunkach użycia. Dlatego też wczesna rejestracja lub rejestracja tych substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH nie jest konieczna. W naszym procesie nadzoru i egzekwowania postanowień rozporządzenia REACH wszystkie substancje zaklasyfikowane jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są sprawdzane i oceniane we współpracy z naszymi dostawcami, aby zagwarantować, że znajdują się one w procesie rejestracji lub, w przeciwnym wypadku, że ewaluowane są alternatywy w celu ich zastąpienia, w obrębie limitów czasowych określonych w rozporządzeniu.

 

SPRADLING® potwierdza, że wprowadzone na rynek Unii Europejskiej artykuły nie zawierają żadnych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) REACH nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 roku.

 

Nasze produkty sprzedawane w Europie spełniają warunki zawarte w dyrektywie RoHS (2002/95/WE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, takich jak ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), tlenek chromu (VI) (Hex-Cr), polibromowany dwufenyl (PBB) i polibromowany eterufenyl (PBDE).